Vinterdalen/ Olderdalen

vinterdalen
 
Vinterdalen/Dalvvesvággi er det opprinnelige navnet på dalen.

Etter krigen i 1945 ser vi at navnet Olderdalen gradvis tar over.
I dag brukes kun navnet Olderdalen om dalen,elva og vannet.

Talosvannka er det kvenske navnet på dalen.

Navnet Olderdalen gnr.7 ser vi første gang i en matrikkel fra 1723 sorterte under gården Suel-Eng gnr.8

I perioden 1936 til 1941 ble det bygd ca.25 km med skogsveier, inkludert to bruer i dalen. Dette arbeidet ble finansiert som et nødsbidrag fra staten.

Den første søknaden om midler til bygging av vei ser vi allerede i 1934 og i de påfølgende årene kommer det mange søknader.

I et skriv fra Troms Fylke datert 28.februar 1940 ser vi at Kåfjord kommune får tilsagn om kr. 4000 kroner til veibygging. I april samme år søker kommunen om å få omdisponere disse midlene til innkjøp av settepoteter til kommunens trengende.
Søknaden ble avsluttet på følgende måte : ”Da det haster med aa faa innkjøpt settepoteter,tør jeg henstille til hr.fylkesmannen som Regjeringas representant aa avgjøre saka straks.”

Søknaden ble avslått og veiene ble bygget etter en tidsfrist gitt av fylkesmannen.

Veiene ble i mange år omtalt som Nygaardsvoldveien etter Johan Nygaardsvold som var statsminister i Norge i perioden 1935–1945.