I styresak 15/20 på styremøtet 15. Juli 2020 ble det igangsatt arbeide med å formalisere organiseringen av Olderdalen Jeger og Fisk, herunder etablere en havnekomite. Dette arbeidet er igang, foreløpig havnekomite består av

  • Havnesjef Harry Nilssen
  • Fredrik Johnsen

Henvendelser knyttet til havna gjøres på olderdalenjff@gmail.com.