En gladnyhet, vi har fått tilskudd på 43.000 kr fra statsforvalteren i Troms og Finnmark. Dette for å gjennomføre forundersøkelser i Olderdalselva i 2021. Formålet med denne undersøkelsen er

Mål
Dokumentere fiskestatus i elva med vekt på anadrome arter.
Vurdere fiskeforbedrende tiltak
Delmål
1)Gjennomføres bonitering av vassdraget (vurdering av gyte og oppvekstområder)
2) Gjennomføre kontinuerlig temperaturmåling fra vinter 2021 fram til vinter 2022
3) Ungfiskundersøkelser (el-fiske)
4) Gytefiskundersøkelse (drivtelling)

Rune Muladal / naturinord

Les mer om kultivering av Olderdalselva.

Tilskudd til forundersøkelser Olderdalselva