I 2018 skrev Cecilie Bjørklid Levinsen en oppgave om Olderdalselva.

Hovedfunnene i denne rapporten er

  • Det er ikke funnet noe som forklarer fraværet av fisk i elva
  • Den utløsende faktoren for nedgangen i fiskebestand er ikke funnet

Forslag til videre arbeide

  • Videre undersøkelser av hvilke andre faktorer enn vekstrate fører til at laksefiskene blir anadrome?
  • Hvilke krav stiller laksefiskene til elvemunningen for å starte ferden
    opp elva?
  • Møter Olderdalselva disse kravene?

Prosjektoppgave om Olderdalselva