1. April 1978 ble årsmøtet avholdt på Olderdalen skole, 12 fremmøtte.

Sak 4 omhandler laksetrappa, forklaring på at denne ikke er ferdigstilt er mangel på folk, mørke og ikke tilgang på fagfolk. Det rapporteres at det mangler noe sprengning og opprenskning før laksen kan gå opp elva. Det planlegges på årsmøtet for ferdigstillelse av laksetrappa. Det bemerkes at det er fisket for lite i Olderdalsvannet, sprengning foreslås og beslutning om dette overlates til nytt styre.

Interessant nok finner vi de første spor av hytta ved Olderdalsvannet, på dette tidspunktet er både finansiering og plassering usikker. Også denne saken overlates det nye styret for behandling.

Det rapporteres om bestilling av 15.000 lakseyngel, dette må da være for utsett i 1978.

Videre vurderes telleapparat i elva, grunnet usikkerhet utsettes saken.

Det nye styret som velges er

Formann: Johs Åsli
Sekretær: Alvin Mathisen
Styremedlem: Ulrik Albrigtsen
Styremedlem: Bernt Pedersen

Varamann, Kurt Harald Mathisen, revisorer; Arthur Soleng og Roald Johansen.

Protokoll årsmøte Olderdalen Jeger og Fisk 1978

1978 Årsmøtereferat OJF